Algemene voorwaarden Van Blitterswijk Advocatuur B.V.

Algemene voorwaarden:


 1. Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: de Algemene Voorwaarden, zijn van toepassing op alle opdrachten door het kantoor Van Blitterswijk Advocatuur B.V., hierna te noemen: het kantoor, aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.
 2. Het kantoor is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is gepubliceerd op de website van kantoor: www.vanblitterswijkadvocatuur.nl
 3. Een opdracht komt tot stand wanneer de aanvaarding door het kantoor schriftelijk is bevestigd. Een opdracht komt ook tot stand indien via de rechtbank of het gerechtshof ambtshalve een last tot toevoeging wordt afgegeven. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door de aan het kantoor verbonden advocaat mr. J.V. van Blitterswijk.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 5. De toepasselijkheid van de art. 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 6. Het kantoor mag bij de uitvoering van de opdracht derden, zijnde niet aan haar verbonden personen, inschakelen. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.
 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor het kantoor werkzaam (zullen) zijn (geweest).
 8. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en het kantoor is alleen het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen het kantoor en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.
 9. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaraties in de desbetreffende zaak.
 10. Iedere aansprakelijkheid vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met het kantoor als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Wijst de opdrachtgever een derde aan die de declaraties zal voldoen, dan blijft de opdrachtgever, naast die derde, daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.
 11. Het kantoor is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich indien nodig tegen deze schade te verzekeren.
 12. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor en aan het kantoor verbonden personen tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.
 13. De opdrachtgever kan worden bijgestaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand indien deze daarvoor in aanmerking komt ingevolge de daarvoor geldende normen gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.
 14. De opdrachtgever en het kantoor kunnen afspreken dat de opdrachtgever, ondanks het feit dat hij wellicht in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand, zal worden bijgestaan op betalende basis.
 15. Indien de opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en het kantoor op deze basis optreedt wordt de op te leggen eigen bijdrage (welke wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand) bij wijze van voorschot aan de cliënt in rekening gebracht. In dat geval is de financiële voorwaarde zoals genoemd onder nummer 18 van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing.
 16. Werkzaamheden worden slechts aangevangen en/of verricht op basis van een voorschot.
 17. De gewerkte uren en de gemaakte kosten worden regelmatig, bij voorkeur maandelijks, gedeclareerd.
 18. Declaraties dienen binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te worden voldaan. Indien werkzaamheden dringend dienen te worden aangevangen en/of verricht binnen bovengenoemde 14 dagen, dan dient de declaratie zo spoedig mogelijk te worden verricht.
 19. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
 20. In geval van niet-tijdige betaling is het kantoor gerechtigd om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de opdrachtgever, op te schorten. Indien na schriftelijke aanmaning betaling uitblijft, kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met incassokosten volgens het wettelijk tarief.
 21. Openstaande declaraties en overige vorderingen op de opdrachtgever kunnen worden verrekend met eventuele gelden die het kantoor voor de cliënt in depot houdt via haar Stichting Derdengelden, te weten Stichting Derdengelden Van Blitterswijk Advocatuur.
 22. Als het kantoor of Stichting Derdengelden Van Blitterswijk Advocatuur gelden van een opdrachtgever of een derde onder zich houdt, zijn zij niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van de bank waarbij de gelden worden aangehouden. De voorgaande volzin is een onherroepelijk en om niet derdenbeding ten behoeve van Stichting Derdengelden Van Blitterswijk Advocatuur.
 23. Het kantoor is niet aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling. Op de advocatuurlijke dienstverlening van het kantoor is de Kantoorklachtenregeling Advocatuur van Van Blitterswijk Advocatuur B.V. van toepassing. Deze is gepubliceerd op www.vanblitterswijkadvocatuur.nl
 24. Klachten kunnen worden ingediend bij Van Blitterswijk Advocatuur B.V., Beursplein 37 3011 AA Rotterdam, per mail: info@vanblitterswijkadvocatuur.nl of per post: Postbus 30223 3001 DE Rotterdam onder vermelding van ‘klacht’. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten te Rotterdam, Westblaak 180  3012 KN Rotterdam.
 25. Het kantoor is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. In geval van een melding, vervalt op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme de geheimhoudingsplicht van het kantoor. Door het kantoor een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 26. Het kantoor neemt bij de beveiliging van de gegevens van haar opdrachtgevers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Het kantoor is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door het kantoor betrachte zorg. Het kantoor is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat het kantoor gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en diensten, waaronder clouddiensten, voor opslag en overbrenging van gegevens.
 27. Het kantoor bewaart elektronische of papieren dossiers tenminste gedurende de wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn mag het kantoor deze dossiers zonder mededeling aan de opdrachtgever vernietigen.